Geldsom die aan de verkoper wordt gestort in geval van een uitgestelde uitvoering van de verkoopovereenkomst. (wordt de overeenkomst niet uitgevoerd, dan moet het voorschot, behoudens andersluidende bepalingen, aan de koper worden terugbetaald).Voor bijkomende info klik hier

Het is gebruikelijk dat er bij de aankoop van een huis, appartement of ander onroerend goed een voorschot wordt betaald.

Wij kunnen u uiteraard ook helpen met dit voorschot. Voor bijkomende info klik hier.

Moet er een voorschot betaald worden? Bij de aankoop van een onroerend goed kunnen de verkoper(s) en koper(s) vrij overeenkomen of er al dan niet een voorschot op de aankoopprijs moet betaald worden, en op welk tijdstip dit voorschot dan betaald moet zijn. Het is gebruikelijk én aangeraden om contractueel te voorzien in de betaling van een voorschot op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis: een substantiële betaling op voorhand getuigt immers van een zekere ‘ernst’ in hoofde van beide partijen bij het aangaan van een overeenkomst; daarnaast kan het voorschot worden aangewend als schadevergoeding, indien de compromis zou worden ontbonden ten gevolge van een fout in hoofde van de koper. Voor bijkomende info klik hier.

Welk bedrag moet als voorschot betaald worden? Ook hier kunnen partijen vrij in overeenkomen: er zijn wettelijk geen minimum- of maximumgrenzen bepaald. In de praktijk wordt meestal een voorschot gelijk aan 10% of 5 % van de aankoopprijs voorzien.

We raden aan om het voorschot niet rechtstreeks op de rekening van de de verkoper te betalen. Stel dat de verkoper financiële problemen heeft waardoor de koop finaal niet doorgaat, dan zal het moeilijker zijn om het betaalde voorschot nog terug te vorderen.

Het is veiliger om het voorschot steeds over te schrijven op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar of van de instrumenterende notaris. Zij nemen dit bedrag in bewaring tot aan het verlijden van de notariële verkoopakte. Indien het voorschot daarenboven in de compromis gekwalificeerd wordt als ‘waarborg’, dan maakt dit juridisch gezien geen ‘betaling’ uit, zodat deze gelden in principe tot het patrimonium van de koper blijven behoren tot aan het verlijden van de notariële akte.

Sinds 01.01.2014 is het in het kader van de antiwitwasregelgeving verboden om het voorschot / het saldo van de aankoopprijs bij de aankoop van een onroerend goed nog cash te betalen. Het voorschot mag enkel via cheque of overschrijving betaald worden. Tevens moet de oorsprong van het geld (d.w.z. van welk rekeningnummer dit wordt overgeschreven) vermeld worden in de onderhandse en notariële verkoopovereenkomst.