Privacy Verklaring

Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

Voor Krediet Assistance staat uw tevredenheid als klant en respect voor uw privacy centraal . Om onze activiteit als onafhankelijk bemiddelaar-makelaar  in consumenten -en hypothecair krediet en verzekeringen correct te kunnen uitvoeren, verwerken wij voor elke kredietaanvraag persoonlijke informatie die behoren  tot uw privésfeer. Om ons productengamma en dienstverlening perfect af te stemmen op uw behoeftes verwerken wij uw gegevens om uw kredietaanvraag optimaal te behandelen en uw krediet te beheren. Uw privacy staat daarbij boven alles dus vandaar deze privacyverklaring. We willen u duidelijk informeren op welke manier we uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en er wordt strikt gecontroleerd dat alle aspecten van deze privacy verklaring worden nageleefd. Kortom wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens.

Krediet Assistance vervult hierbij mogelijk een dubbele rol op vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van kredietmaatschappijen, banken en verzekeringsmaatschappijen ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de kredietmaatschappijen, banken en verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden.

 1. Wie is  verantwoordelijk  voor  de  verwerking  van  uw gegevens?

Krediet Assistance – Credit Assistance bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1500 Halle Suikerkaai 14 met als wettelijke vertegenwoordiger Pieter STRUYE (hierna “Krediet Assistance” genoemd).

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via privacy@kredietnodig.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 1. Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Ons kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekering -en kredietovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekering -en kredietovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op  het sluiten van verzekering -en kredietovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekering -en kredietovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekering -en kredietovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

De persoonsgegevens  omvatten  al  de  informatie  over  een  geïdentificeerde  of  te  identificeren  natuurlijke  persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De  verwerking  van  persoonsgegevens  omvat  iedere  mogelijke  bewerking  van  die  gegevens,  zoals  het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.
Krediet Assistance verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

U bent wettelijk niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Krediet Assistance geen klantrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …
 • Socio-demografische gegevens zoals uw gezinstoestand, burgerlijke staat, …
 • Gegevens over uw producten en uw vermogen
 • Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van uw krediet
 • Gegevens over uw surfgedrag en -gewoontes op de Krediet Assistance websites: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van online reclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar u op reclame van Krediet Assistance hebt geklikt)
 • Gegevens over onze tevredenheidenquêtes
 • Geo lokalisatie gerelateerde gegevens (de exacte plaats waar u zich bevindt)
 • Gegevens via onze contactcentra
 • Gegevens die  we via derden  hebben  verkregen,  bv.  van  klantaanbrenger in kredieten of verzekeringen.
 • Gegevens die we verkrijgen  via cookies die essentieel zijn voor  de  goede werking  van  onze websites. Ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan aan uw behoeften. Wenst u meer info over cookies kan u ons steeds contacteren via mail op privacy@kredietnodig.be

Krediet Assistance  verwerkt  geen  gevoelige  gegevens  zoals  gegevens  over  gezondheid,  ras  of  etniciteit  noch  politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

 1. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Krediet Assistance, bijvoorbeeld wanneer u:

 • Een krediet en/of verzekering aanvraagt
 • klant wordt
 • contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
 • deelneemt aan een enquête
 • gebruikmaakt van een van onze producten of diensten
 • onze websites bezoekt
 1. Waarvoor verwerkt Krediet Assistance uw gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet. Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van krediet -en verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van Krediet Assistance. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.  Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden. Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 • Het beheer van uw klantdossier
 • Het bemiddelen, het sluiten en beheer van kredieten, verzekeringen en diensten
 • De permanente verbetering van onze diensten en processen
 • De veiligheid van personen en goederen
 • Tevredenheidenquêtes over onze producten en diensten
 • Studies, modellen en statistieken
 • De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
 • De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen
 • Het formuleren  van  een  antwoord  op  elke  gewettigde  vraag  van  de  gerechtelijke  of  toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • Het vooraf invullen van velden
 • Het vooraf  invullen  van  reeds  bekende  gegevens  van  bestaande  klanten  die  bijkomende  producten  of diensten aanvragen
 • Direct marketing om u onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn

Uw klantengegevens kunnen op een geautomatiseerde wijze verwerken worden:

 • voor marketingdoeleinden, om uw behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria : leeftijd, plaats, of u eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;
 • om een kredietaanvraag te behandelen/te weigeren op basis van leeftijd,  privé-  en  beroepssituatie en historiek van de klantrelatie en lasten.
 1. Op welke  rechtsgrond  berust  de  verwerking  van  uw gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen. In beginsel verzamelt en verwerkt Krediet Assistance uw persoonsgegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekering -en/of kredietbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de krediet -en verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

In het kort samengevat:

 • wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
 • of wanneer u ons op ons verzoek uw toestemming hebt gegeven
 • of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen
 • of wanneer  we  op  basis  van  de  rechtsgrond  “gerechtvaardigd  belang”  alles  in  het  werk  stellen  om  het evenwicht tussen de belangen van Krediet Assistance en  uw belangen  te vrijwaren, met inbegrip  van de bescherming van uw privacy.
 1. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Krediet Assistance zal uw persoonsgegevens nooit doorverkopen. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekerings -en/of kredietmaatschappij of bank met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen? Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Krediet Assistance verkoopt nooit je persoonsgegevens.

De verwerking van je gegevens door Krediet Assistance is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en met andere woorden tot de onderhandeling van je krediet. Hetzelfde geldt voor je notaris. Je persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die je ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

Krediet Assistance en haar werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet, en frauderisco’s.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan natuurlijke personen of bedrijven die optreden als dienstverlener of onderaannemer voor rekening van de kredietgever, en ook aan andere derde betrokken partijen zoals onze kredietverzekeraar Atradius Crédito y Caucion s.a. de Seguros y Reaseguros, avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namur (KBO 0661.624.528) die deze gegevens verwerkt om te bepalen of een verzekering kan worden toegestaan, en om in voorkomend geval de verwerking van de gegevens te verzorgen in het kader van haar gereglementeerde activiteit van kredietverzekering. Atradius zal uw gegevens bijhouden tot de verjaringstermijn van 10 jaar is verstreken. Tevens kan Atradius uw gegevens langer bijhouden, maar enkel voor statistische doeleinden.

Voor meer informatie kunt u de Privacy Statement op de website van Atradius raadplegen (https://www.atradiusicp.com), of contact opnemen met diens DPO (Data Protection Officer), per brief of per e-mail naar dataprotection.icp@atradius.com

Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals bij geschillen, onze advocaten. In geval van gebundelde verkoop zullen je gegevens ook doorgespeeld worden aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee we als verzekeringsmakelaar samenwerken. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens eenzelfde beschermingsniveau heeft als België.

Voor hypothecaire kredieten zal Krediet Assistance deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectievelijke rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen en hun vermogen in het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te evalueren, de meldingen aan het ENR-bestand en de gegevens over overeenkomsten m.b.t. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.

-> Verwerking van uw persoonsgegevens door Elantis: Uw gegevens kunnen verwerkt worden door Elantis nv, rue des Clarisses 38 – 4000 Luik in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. https://www.elantis.be/nl/priveleven/

Wat zijn de verwerkte gegevens:

-> Die door Krediet Assistance uw makelaar worden ingezameld

-> Die via derden worden verkregen: Rijksregister, Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank, Atradius: onze kredietverzekeraar of de groep Belfius (Belfius Bank, Belfius Insurance en Crefius)

Doel van de verwerking, onder meer:

->Voornamelijk voor de toekenning en de uitvoering van uw krediet

->Voor commerciële doeleinden

->Om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, het beheer en het risicomanagement

Elantis bezorgt die gegevens tijdens de toekenningsprocedure aan uw makelaar en aan de overheid indien wettelijk verplicht, alsook aan Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, afdeling ICP (“Atradius ICP”), avenue Prince de Liège 78 in 5100 Namen voor het uitoefenen van zijn gereglementeerde activiteit inzake kredietverzekering (dataprotection.icp@atradius.com). Elantis zou uw gegevens automatisch kunnen verwerken om u een krediet toe te kennen/ te weigeren op basis van een algoritme. De bewaringstermijn bedraagt in principe 10 jaar vanaf de weigering van het krediet of vanaf het einde van uw krediet als het werd aanvaard. U geniet diverse rechten m.b.t. die gegevens: recht op toegang, tot rechtzetting en overdraagbaarheid. Voor meer details kunt u het Privacy Charter van Elantis raadplegen dat beschikbaar is op zijn website – Ga naar https://www.elantis.be/nl/privacycharter, alsook bij uw makelaar op zijn website en in zijn kantoren. U kunt Elantis eveneens bereiken op het volgende adres: privacy@elantis.be

Toezichthoudende overheid: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 -> Verwerking van persoonsgegevens door Bpost bank: Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door bpost bank, nv, Markiesstraat 1 bus 2 te 1000 Brussel, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met enerzijds de controleverplichtingen van de Bank op vlak van de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en anderzijds met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. In deze context kunnen uw gegevens eveneens overgemaakt worden aan Atradius ICP zodat deze kan bepalen of de Bank kan genieten van een kredietverzekering en, zo ja, om deze verzekering te kunnen beheren. Zowel Bpost bank als Atradius ICP kunnen de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren raadplegen. Klik hier / Ga naar https://www.bpostbanque.be/bpb/wettelijke-informatie/privacyverklaring Voor meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten.

-> Verwerking van persoonsgegevens door Alpha Credit nv: Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Alpha Credit nv, Ravensteinstraat 60/15 te 1000 Brussel, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met enerzijds de controleverplichtingen van de Bank op vlak van de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en anderzijds met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. Klik hier / Ga naar https://www.cetelem.be/sites/default/files/privacy-notice-nl.pdf  Voor meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

-> Verwerking van persoonsgegevens door Cofidis NV: Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Cofidis NV Chaussée de Lille 422a – 7501 Orcq ondernemingsnummer kbo 0400.359.283, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met enerzijds de controleverplichtingen van de Bank op vlak van de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en anderzijds met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. Klik hier / Ga naar https://www.cofidis.be/nl/gdpr.html

Uw persoonsgegevens worden door Cofidis enkel overgemaakt aan de volgende geadresseerden:

 • De Centrale voor Kredieten aan Particulieren: in geval van een kredietaanvraag door de consument of van een bestaande kredietovereenkomst tussen de consument en Cofidis.
 • Indien nodig: onze kredietverzekeraar Atradius ICP, avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namen (KBO 0661.624.528) conform artikel VII. 119 § 1, 2° van het Wetboek van economisch recht. De dienst van diens functionaris voor gegevensbescherming bevindt zich op hetzelfde adres. U kunt met die dienst contact opnemen via een bericht naar het e-mailadres dataprotection.itp@atradius.com. De verwerking die Atradius uitvoert, is noodzakelijk om te kunnen beslissen over een eventuele kredietverzekering en om de gereglementeerde activiteit van kredietverzekeraar te kunnen uitoefenen (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, in het bijzonder art. 134 tot 140). Indien nodig bewaart Atradius de persoonsgegevens tot aan het verstrijken van de verjaringstermijn (10 jaar). Atradius kan uw gegevens ook na het verstrijken van de termijn bewaren, maar enkel voor statistische doeleinden. U kunt uw rechten rechtstreeks bij Atradius uitoefenen.
 1. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via privacy@kredietnodig.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via privacy@kredietnodig.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

8.1. Algemeen recht op verzet tegen direct marketing

U kan zich op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketing doeleinden. Wendt u daarvoor rechtstreeks tot Krediet Assistance per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@kredietnodig.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.2.  Recht  op  verzet  tegen  het  gebruik  van  uw  surfgedrag  voor direct marketing doeleinden

Wil u niet dat we uw gedrag op de websites van Krediet Assistance gebruiken voor direct marketing doeleinden? U kan er zich zonder rechtvaardiging tegen verzetten:
Wendt u daarvoor rechtstreeks tot Krediet Assistance per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@kredietnodig.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.3. Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

U  hebt  recht  op  permanente  toegang  tot  uw  persoonsgegevens  en  kan  in  dat  kader  de  volgende  informatie aanvragen:

 • de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit
 • de doeleinden van de verwerking
 • de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

U kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan u ofwel aan een derde zouden worden bezorgd.

Gelieve uw verzoek te preciseren rechtstreeks aan Krediet Assistance per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@kredietnodig.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

 1. Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacycharter?

Krediet Assistance behoudt zich het recht om deze privacy verklaring en/of dit beleid te wijzigen. We zullen u via onze website informeren over iedere wijziging. U kan het Privacycharter ook altijd raadplegen op de websites van Krediet Assistance www.kredietnodig.be

Hebt u nog vragen? Gelieve een mail te sturen naar privacy@kredietnodig.be

Klachten?

Indien u niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 – 1000 Brussel.

Versie 31/03/2022 – copyright Krediet Assistance 2022