Overmatige schuldenlast verwijst naar een situatie waarbij de schuldenaars om op een bepaald ogenblik of blijvend niet meer in staat zijn het hoofd te bieden aan de schulden die zij bij een of meer schuldeisers uitstaan hebben. Voor bijkomende info klik hier.

In geval van zware financiële verplichtingen of onverwachte moeilijkheden kan een krediet tot overmatige schuldenlast leiden: een toestand waarbij het terugbetalingsvermogen van het huishouden gedurende een lange periode niet meer kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen.

In de praktijk zien we bepaalde alarmsignalen opduiken wanneer iemand in een situatie van overmatige schuldenlast terechtkomt: er worden alsmaar meer kredieten aangegaan, het bedrag van de uitgaven en de kosten is hoger dan dat van de inkomsten (hoewel de schuldratio van een huishouden niet meer dan een derde van de inkomsten zou mogen bedragen), de aanmaningsbrieven voor onbetaalde facturen stapelen zich op, …

Bepaalde situaties kunnen nog worden rechtgezet door het budget een tijdje strenger te beheren, door de uitgaven strikter te beperken en door trucjes toe te passen om minder uit te geven. In geval van een overmatige schuldenlast is het belangrijk om steun en hulp te zoeken om dit probleem zo goed mogelijk aan te pakken.

Als u merkt dat het alsmaar moeilijker wordt om uw financiële situatie te beheren, mag u zich niet afzonderen maar moet u integendeel hulp vragen om die moeilijke situatie zo goed mogelijk aan te pakken. U kunt onder andere: Voor bijkomende info klik hier.

  • zo snel mogelijk contact opnemen met de kredietmaatschappij die de lening heeft toegekend waarmee u terugbetalingsmoeilijkheden ondervindt. De kredietgever kan u bijvoorbeeld uitstel van betaling geven voor een of meerdere vervaldagen. Een verlenging van de looptijd van het krediet kan ook worden voorgesteld: deze tweede oplossing verlaagt het bedrag van de maandelijkse terugbetalingen. U kunt ook een hergroepering van kredieten overwegen waarmee u uw maandelijkse aflossingen en de globale interestvoet van uw krediet kunt optimaliseren.
  • een beroep doen op een schuldbemiddelaar, die uw situatie zal onderzoeken en een oplossing zal proberen te vinden bij uw verschillende schuldeisers.
  • andere betalingsvoorwaarden vragen bij een vrederechter, die vervolgens een nieuwe spreiding van de terugbetaling van het krediet kan vastleggen.
  • een collectieve schuldenregeling aanvragen bij de arbeidsrechtbank. Er zal een schuldbemiddelaar worden aangesteld die een minnelijke schikking uitwerkt voor de betaling van al uw schulden. De rechter zelf kan een schikking opleggen als een of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan.