Eenzijdige verbintenis waarmee de schuldenaar (klant) ten belope van het bedrag dat erin vermeld wordt en in geval van wanbetaling de schuldeiser toestaat rechtstreeks het overdraagbaar gedeelte van zijn loon in te houden bij de persoon die hem een som geld verschuldigd is, met inachtneming van de formaliteiten van de artikelen 27 tot 31 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers.Voor bijkomende info klik hier.

De schuldeiser kan uw schuld ook recupereren via de “loonafstand” (Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers). In de Loonbeschermingswet wordt de procedure uiteengezet betreffende de overdracht van het loon, die evenwel niet van toepassing is wanneer de overdracht van het loon in een authentieke akte is vastgelegd (art. 34 Loonbeschermingswet). De wet vereist dat de overdracht van loon bij een akte moet gebeuren onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis waarvan zij de uitvoering waarborgt (art. 27 Loonbeschermingswet). Er zijn dus twee overenekomsten. De akte moet opgemaakt zijn in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang.

Concreet moet de schuldeiser aan de werknemer kennis geven van zijn voornemen om de overdracht uit te voeren. De schuldeiser zendt een kopie van die kennisgeving naar de werkgever per aangetekend schrijven. Vanaf de verzending van die kennisgeving heeft de werknemer tien dagen om zich tegen het voornemen van de schuldeiser te verzetten (art. 28 Loonbeschermingswet).