Een kredietverstrekker of kredietgever is een commerciële vennootschap die een krediet toestaat aan een consument in het kader van zijn professionele activiteiten. Kredietverstrekkers zijn banken of financiële kredietinstellingen. We wijzen erop dat bij een consumentenkrediet elke kredietverstrekker, alvorens hij enige kredietactiviteit mag uitoefenen, moet worden erkend door de FSMA.Voor bijkomende info klik hier.

Alvorens een krediet toe te kennen, moet de kredietgever informatie verzamelen zodat hij kan oordelen of u in staat zult zijn om de gevraagde lening te kunnen terugbetalen.

De kredietgever moet ook de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België raadplegen.

Op basis van al deze door hem verzamelde inlichtingen beslist de kredietgever om u al dan niet een krediet te verlenen. Als hij van mening is dat u niet in staat bent om het gevraagde krediet terug te betalen, moet hij het u weigeren. Wanneer er in hoofde van een consument wanbetalingen geregistreerd staan in de Centrale voor een totaal achterstallig bedrag van meer dan 1.000 euro dat niet werd afgelost in het kader van een consumentenkrediet, dan kan een kredietgever geen nieuwe consumentenkredietovereenkomst sluiten. In de andere gevallen van een niet-afgeloste wanbetaling kan een kredietgever slechts een nieuwe consumentenkredietovereenkomst sluiten mits een bijzondere motivering in het kredietdossier.