Een consument is een natuurlijk persoon (geen vennootschap, noch een vzw) die optreedt met een privéoogmerk. Dat oogmerk mag dus niet van professionele, noch commerciële of ambachtelijke aard zijn.

In het recht is een consument iemand die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Consumenten hebben in de praktijk veelal niet de mogelijkheid om te onderhandelen over de inhoud van de gesloten overeenkomst. Om de consument te beschermen tegen al te onredelijke voorwaarden in de gesloten overeenkomst, zijn voor een aantal overeenkomsten die frequent door consumenten worden gesloten (zoals koop in de winkel, koop op internet, reizen, eenvoudige diensten, financiële diensten) dwingende regels vastgesteld. Indien toch van die regels wordt afgeweken, kan de consument door een enkele mededeling aan de verkoper of dienstverlener een dergelijke afwijking ongedaan maken (‘vernietigen’). De regels die de consument moeten beschermen, worden ook wel aangeduid als consumentenrecht. Belangen van consumenten worden onder meer behartigd door de Consumentenbond en sinds 1 januari 2007 door de Consumentenautoriteit, een toezichthouder die onder het Ministerie van Economische Zaken valt. Voor meer info, klik hier.