Privacy Verklaring

Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

Voor Krediet Assistance staat uw tevredenheid als klant en respect voor uw privacy centraal . Om onze activiteit als onafhankelijk bemiddelaar-makelaar  in consumenten -en hypothecair krediet en verzekeringen correct te kunnen uitvoeren, verwerken wij voor elke kredietaanvraag persoonlijke informatie die behoren  tot uw privésfeer. Om ons productengamma en dienstverlening perfect af te stemmen op uw behoeftes verwerken wij uw gegevens om uw kredietaanvraag optimaal te behandelen en uw krediet te beheren. Uw privacy staat daarbij boven alles dus vandaar deze privacyverklaring. We willen u duidelijk informeren op welke manier we uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en er wordt strikt gecontroleerd dat alle aspecten van deze privacy verklaring worden nageleefd. Kortom wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens.

Krediet Assistance vervult hierbij mogelijk een dubbele rol op vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van kredietmaatschappijen, banken en verzekeringsmaatschappijen ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de kredietmaatschappijen, banken en verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden.

 1. Wie is  verantwoordelijk  voor  de  verwerking  van  uw gegevens?

Krediet Assistance – Credit Assistance bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1500 Halle Suikerkaai 14 met als wettelijke vertegenwoordiger Pieter Struye (hierna “Krediet Assistance” genoemd).

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via privacy@kredietnodig.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 1. Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Ons kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekering -en kredietovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekering -en kredietovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op  het sluiten van verzekering -en kredietovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekering -en kredietovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekering -en kredietovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

De persoonsgegevens  omvatten  al  de  informatie  over  een  geïdentificeerde  of  te  identificeren  natuurlijke  persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De  verwerking  van  persoonsgegevens  omvat  iedere  mogelijke  bewerking  van  die  gegevens,  zoals  het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.
Krediet Assistance verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

U bent wettelijk niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Krediet Assistance geen klantrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …
 • Socio-demografische gegevens zoals uw gezinstoestand, burgerlijke staat, …
 • Gegevens over uw producten en uw vermogen
 • Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van uw krediet
 • Gegevens over uw surfgedrag en -gewoontes op de Krediet Assistance websites: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van online reclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar u op reclame van Krediet Assistance hebt geklikt)
 • Gegevens over onze tevredenheidenquêtes
 • Geo lokalisatie gerelateerde gegevens (de exacte plaats waar u zich bevindt)
 • Gegevens via onze contactcentra
 • Gegevens die  we via derden  hebben  verkregen,  bv.  van  klantaanbrenger in kredieten of verzekeringen.
 • Gegevens die we verkrijgen  via cookies die essentieel zijn voor  de  goede werking  van  onze websites. Ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan aan uw behoeften. Wenst u meer info over cookies kan u ons steeds contacteren via mail op privacy@kredietnodig.be

Krediet Assistance  verwerkt  geen  gevoelige  gegevens  zoals  gegevens  over  gezondheid,  ras  of  etniciteit  noch  politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

 1. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Krediet Assistance, bijvoorbeeld wanneer u:

 • Een krediet en/of verzekering aanvraagt
 • klant wordt
 • contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
 • deelneemt aan een enquête
 • gebruikmaakt van een van onze producten of diensten
 • onze websites bezoekt
 1. Waarvoor verwerkt Krediet Assistance uw gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet. Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van krediet -en verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van Krediet Assistance. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 • Het beheer van uw klantdossier
 • Het bemiddelen, het sluiten en beheer van kredieten, verzekeringen en diensten
 • De permanente verbetering van onze diensten en processen
 • De veiligheid van personen en goederen
 • Tevredenheidenquêtes over onze producten en diensten
 • Studies, modellen en statistieken
 • De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
 • De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen
 • Het formuleren  van  een  antwoord  op  elke  gewettigde  vraag  van  de  gerechtelijke  of  toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • Het vooraf invullen van velden
 • Het vooraf  invullen  van  reeds  bekende  gegevens  van  bestaande  klanten  die  bijkomende  producten  of diensten aanvragen
 • Direct marketing om u onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn

Uw klantengegevens kunnen op een geautomatiseerde wijze verwerken worden:

 • voor marketingdoeleinden, om uw behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria : leeftijd, plaats, of u eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;
 • om een kredietaanvraag te behandelen/te weigeren op basis van leeftijd,  privé-  en  beroepssituatie en historiek van de klantrelatie en lasten.
 1. Op welke  rechtsgrond  berust  de  verwerking  van  uw gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen. In beginsel verzamelt en verwerkt Krediet Assistance uw persoonsgegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekering -en/of kredietbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de krediet -en verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.  Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

In het kort samengevat:

 • wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
 • of wanneer u ons op ons verzoek uw toestemming hebt gegeven
 • of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen
 • of wanneer  we  op  basis  van  de  rechtsgrond  “gerechtvaardigd  belang”  alles  in  het  werk  stellen  om  het evenwicht tussen de belangen van Krediet Assistance en  uw belangen  te vrijwaren, met inbegrip  van de bescherming van uw privacy.
 1. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Krediet Assistance zal uw persoonsgegevens nooit doorverkopen. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekerings -en/of kredietmaatschappij of bank met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen? Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Krediet Assistance verkoopt nooit je persoonsgegevens. De verwerking van je gegevens door Krediet Assistance is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en met andere woorden tot de onderhandeling van je krediet. Hetzelfde geldt voor je notaris. Je persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die je ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, … Krediet Assistance en haar werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet, en frauderisco’s.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan natuurlijke personen of bedrijven die optreden als dienstverlener of onderaannemer voor rekening van de kredietgever, en ook aan andere derde betrokken partijen zoals onze kredietverzekeraar Atradius Crédito y Caucion s.a. de Seguros y Reaseguros, avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namur (KBO 0661.624.528) die deze gegevens verwerkt om te bepalen of een verzekering kan worden toegestaan, en om in voorkomend geval de verwerking van de gegevens te verzorgen in het kader van haar gereglementeerde activiteit van kredietverzekering. Atradius zal uw gegevens bijhouden tot de verjaringstermijn van 10 jaar is verstreken. Tevens kan Atradius uw gegevens langer bijhouden, maar enkel voor statistische doeleinden.

Voor meer informatie kunt u de Privacy Statement op de website van Atradius raadplegen (https://www.atradiusicp.com), of contact opnemen met diens DPO (Data Protection Officer), per brief of per e-mail naar dataprotection.icp@atradius.com Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals bij geschillen, onze advocaten. In geval van gebundelde verkoop zullen je gegevens ook doorgespeeld worden aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee we als verzekeringsmakelaar samenwerken. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht. Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens eenzelfde beschermingsniveau heeft als België.

Voor hypothecaire kredieten zal Krediet Assistance deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectievelijke rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen en hun vermogen in het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te evalueren, de meldingen aan het ENR-bestand en de gegevens over overeenkomsten m.b.t. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.

-> Verwerking van uw persoonsgegevens door Elantis: Uw gegevens kunnen verwerkt worden door Elantis nv, rue des Clarisses 38 – 4000 Luik in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Wat zijn de verwerkte gegevens?

-> Die door Krediet Assistance uw makelaar worden ingezameld

-> Die via derden worden verkregen: Rijksregister, Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank, Atradius: onze kredietverzekeraar of de groep Belfius (Belfius Bank, Belfius Insurance en Crefius)

Doel van de verwerking, onder meer:

-> Voornamelijk voor de toekenning en de uitvoering van uw krediet

-> Voor commerciële doeleinden

-> Om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, het beheer en het risicomanagement

Elantis bezorgt die gegevens tijdens de toekenningsprocedure aan uw makelaar en aan de overheid indien wettelijk verplicht, alsook aan Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, afdeling ICP (“Atradius ICP”), avenue Prince de Liège 78 in 5100 Namen voor het uitoefenen van zijn gereglementeerde activiteit inzake kredietverzekering (dataprotection.icp@atradius.com). Elantis zou uw gegevens automatisch kunnen verwerken om u een krediet toe te kennen/ te weigeren op basis van een algoritme. De bewaringstermijn bedraagt in principe 10 jaar vanaf de weigering van het krediet of vanaf het einde van uw krediet als het werd aanvaard. U geniet diverse rechten m.b.t. die gegevens: recht op toegang, tot rechtzetting en overdraagbaarheid. Voor meer details kunt u het Privacy Charter van Elantis raadplegen dat beschikbaar is op zijn website – Ga naar https://www.elantis.be/nl/privacycharter, alsook bij uw makelaar op zijn website en in zijn kantoren. U kunt Elantis eveneens bereiken op het volgende adres: privacy@elantis.be

Toezichthoudende overheid: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 -> Verwerking van persoonsgegevens door Bpost bank: Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door bpost bank, nv, Markiesstraat 1 bus 2 te 1000 Brussel, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met enerzijds de controleverplichtingen van de Bank op vlak van de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en anderzijds met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. In deze context kunnen uw gegevens eveneens overgemaakt worden aan Atradius ICP zodat deze kan bepalen of de Bank kan genieten van een kredietverzekering en, zo ja, om deze verzekering te kunnen beheren. Zowel Bpost bank als Atradius ICP kunnen de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren raadplegen.

Klik hier / Ga naar https://www.bpostbanque.be/bpb/wettelijke-informatie/privacyverklaring Voor meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten.

-> Verwerking van persoonsgegevens door Alpha Credit nv: Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Alpha Credit nv, Warandeberg 8/3 te 1000 Brussel, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met enerzijds de controleverplichtingen van de Bank op vlak van de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en anderzijds met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit.

Klik hier / Ga naar https://www.cetelem.be/sites/default/files/privacy-notice-nl.pdf  Voor meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

-> Verwerking van persoonsgegevens door Cofidis NV: Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Cofidis NV Chaussée de Lille 422a – 7501 Orcq ondernemingsnummer kbo 0400.359.283, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met enerzijds de controleverplichtingen van de Bank op vlak van de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en anderzijds met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. Klik hier / Ga naar https://www.cofidis.be/nl/gdpr.html

Uw persoonsgegevens worden door Cofidis enkel overgemaakt aan de volgende geadresseerden:

 • De Centrale voor Kredieten aan Particulieren: in geval van een kredietaanvraag door de consument of van een bestaande kredietovereenkomst tussen de consument en Cofidis.
 • Indien nodig: onze kredietverzekeraar Atradius ICP, avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namen (KBO 0661.624.528) conform artikel VII. 119 § 1, 2° van het Wetboek van economisch recht. De dienst van diens functionaris voor gegevensbescherming bevindt zich op hetzelfde adres. U kunt met die dienst contact opnemen via een bericht naar het e-mailadres dataprotection.itp@atradius.com. De verwerking die Atradius uitvoert, is noodzakelijk om te kunnen beslissen over een eventuele kredietverzekering en om de gereglementeerde activiteit van kredietverzekeraar te kunnen uitoefenen (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, in het bijzonder art. 134 tot 140). Indien nodig bewaart Atradius de persoonsgegevens tot aan het verstrijken van de verjaringstermijn (10 jaar). Atradius kan uw gegevens ook na het verstrijken van de termijn bewaren, maar enkel voor statistische doeleinden. U kunt uw rechten rechtstreeks bij Atradius uitoefenen.
 1. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via privacy@kredietnodig.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via privacy@kredietnodig.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

8.1. Algemeen recht op verzet tegen direct marketing

U kan zich op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketing doeleinden. Wendt u daarvoor rechtstreeks tot Krediet Assistance per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@kredietnodig.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.2.  Recht  op  verzet  tegen  het  gebruik  van  uw  surfgedrag  voor direct marketing doeleinden

Wil u niet dat we uw gedrag op de websites van Krediet Assistance gebruiken voor direct marketing doeleinden? U kan er zich zonder rechtvaardiging tegen verzetten:
Wendt u daarvoor rechtstreeks tot Krediet Assistance per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@kredietnodig.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.3. Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

U  hebt  recht  op  permanente  toegang  tot  uw  persoonsgegevens  en  kan  in  dat  kader  de  volgende  informatie aanvragen:

 • de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit
 • de doeleinden van de verwerking
 • de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

U kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan u ofwel aan een derde zouden worden bezorgd.

Gelieve uw verzoek te preciseren rechtstreeks aan Krediet Assistance per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@kredietnodig.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

 1. Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacycharter?

Krediet Assistance behoudt zich het recht om deze privacy verklaring en/of dit beleid te wijzigen. We zullen u via onze website informeren over iedere wijziging. U kan het Privacycharter ook altijd raadplegen op de websites van Krediet Assistance www.kredietnodig.be

Hebt u nog vragen? Gelieve een mail te sturen naar privacy@kredietnodig.be

Klachten?

Indien u niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 – 1000 Brussel.

Versie 04/02/2019 – copyright Krediet Assistance 2019

Wens je meer informatie over de hypotheekleningen van Credimo klik dan op de prospectus prospectus Credimo NL

Voor een vrijblijvende simulatie of berekening van je woonkrediet klik hier

Wens je meer informatie over de hypotheekleningen van Demetris BNP Paribas klik dan op de prospectus prospectus Demetris NL

Voor een vrijblijvende simulatie of berekening van je woonkrediet klik hier

 

 

 

 

Wens je meer informatie over de hypotheekleningen van Bpost Bank klik dan op de prospectus prospectus Krefima bpostbank NL

Voor een vrijblijvende simulatie of berekening van je woonkrediet klik hier

 

 

Wens je meer informatie over de hypotheekleningen van Elantis klik dan op de prospectus Elantis ProspectusLegalNL

Voor een vrijblijvende simulatie of berekening van je woonkrediet klik hier

 

 

 

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID
VAN ONS KANTOOR

 

 

 

 1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 1. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

{Enkel toevoegen indien toepasselijk:

 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar}.

 

 1. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 1. Wat is de procedure?
 2. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie. Klik hier voor meer belangrijke info over kredietnodig.be

Via dit document handelt ons kantoor conform Boek VII betalings- en kredietdiensten van het wetboek van economisch recht alsook de bijhorende uitvoerende besluiten.

 

Fiche voor bemiddeling inzake hypothecair krediet

 

Gegevens van de cliënt(en) :

 

Aanvrager

 

Naam: …………………………………………………….Voornaam: ………………………………….…Geslacht……

Adres: ………………………………………………………………………………………… Nr.: ……….. Bus: …………

Postcode: ………………. Gemeente: .………………………………………………………………..…………………..

Tel.(privé):…………………………………GSM:…………………………………………………………………………..

Geboorteplaats en -datum:…………………………………………………………………………………………………

 

U bevestigt dat u ervoor kiest om bepaalde wettelijke, precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen of op de website te consulteren, tenzij deze (nog) niet elektronisch beschikbaar zijn

Uw emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Echtgeno(o)t(e) of mede-aanvrager

 

Naam: …………………………………………………….Voornaam: ………………………………….…Geslacht……

Adres: ………………………………………………………………………………………… Nr.: ……….. Bus: …………

Postcode: ………………. Gemeente: .………………………………………………………………..…………………..

Tel.(privé):…………………………………GSM:…………………………………………………………………………..

Geboorteplaats en -datum:…………………………………………………………………………………………………

 

U bevestigt dat u ervoor kiest om bepaalde wettelijke, precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen of op de website te consulteren, tenzij deze (nog) niet elektronisch beschikbaar zijn

Uw emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Deel I. Uw persoonlijke en financiële situatie, uw voorkeuren en doelstellingen

 

Om een analyse te maken van uw persoonlijke en financiële situatie, uw voorkeuren en doelstellingen, stellen wij u de volgende vragen. Om ons toe te laten u te adviseren rekening houdend met uw persoonlijke situatie, is het  belangrijk dat u ons correcte, actuele en volledige informatie meedeelt.

 

Aanvrager Echtgeno(o)t(e) of mede-aanvrager
1. Persoonlijke situatie 1. Persoonlijke situatie
Aantal kind(eren) ten laste :

Leeftijd van het/de kind(eren) :

 

Aantal kind(eren) ten laste :

Leeftijd van het/de kind(eren) :

 

Roker

 ja       nee

 

Roker

 ja       nee

 

Burgerlijke staat : Burgerlijke staat :

 

 

 

 

 

 

2. Financiële situatie 2. Financiële situatie
2.1. Maandelijkse inkomsten 2.1. Maandelijkse inkomsten
Beroepssituatie

Bediende

Ambtenaar

Zelfstandige

Vrije beroeper

Arbeider

Student

Diplomaat

Gepensioneerd

Bestuurder van een vennootschap

Zonder beroep

Andere :

Beroepssituatie

Bediende

Ambtenaar

Zelfstandige

Vrije beroeper

Arbeider

Student

Diplomaat

Gepensioneerd

Bestuurder van een vennootschap

Zonder beroep

Andere :

Begindatum voorgemeld statuut :  /    / Begindatum voorgemeld statuut :  /    /
Naam werkgever :

Adres :

 

Tel :

E-mail :

Naam werkgever :

Adres :

 

Tel :

E-mail :

Netto maandinkomen :

Variabele inkomsten :

Netto maandinkomen :

Variabele inkomsten :

Voordelen :

 bedrijfswagen

gsm

computer

andere :

Voordelen :

 bedrijfswagen

gsm

computer

andere :

Kinderbijslag : Kinderbijslag :
Huidige huurinkomsten : Huidige huurinkomsten :
Overige inkomsten (te preciseren) : Overige inkomsten (te preciseren) :
Indien u zelfstandige bent :

– Naam en voornaam/ naam vennootschap + rechtsvorm :

 

– Adres :

 

– Ondernemingsnummer

 

– Begindatum zelfstandige activiteit :  /    /
– Aard van de activiteit

 

– Belastbaar inkomen volgens het laatste aanslagbiljet

Indien u zelfstandige bent :

– Naam en voornaam/ naam vennootschap + rechtsvorm :

 

– Adres :

 

– Ondernemingsnummer

 

– Begindatum zelfstandige activiteit :  /    /
– Aard van de activiteit

 

– Belastbaar inkomen volgens het laatste aanslagbiljet

Gelieve ons, met het oog op een volledige analyse, de aanslagbiljetten, de afschrijvingen en de resultatenrekening van de 3 laatste jaren over te maken. Gelieve ons, met het oog op een volledige analyse, de aanslagbiljetten, de afschrijvingen en de resultatenrekening van de 3 laatste jaren over te maken.
2.2. Maandlasten – lopende krediet(en) en kredietopening(en) 2.2. Maandlasten – lopende krediet(en) en kredietopening(en)
2.2.1. Maandlasten 2.2.1. Maandlasten
Huidige huurlasten :

 

Huidige huurlasten :
Verschuldigde alimentatie : Verschuldigde alimentatie :
2.2.2 Lopende krediet(en) en kredietopening(en) 2.2.2 Lopende krediet(en) en kredietopening(en)
Ontleend bedrag Type krediet Looptijd uitgedrukt in maanden Maandelijkse aflossingen Oorspronkelijke looptijd Terug te betalen Op naam van
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Heeft u in het verleden financiële problemen gehad? Indien van toepassing, wanneer? Bij welke instelling ? Leg kort uit :

 

 

3. Uw doelstelling(en)
U wenst

een kredietaanbod voor een hypothecair krediet voor de aankoop van een onroerend goed

een kredietaanbod voor een hypothecair krediet voor de renovatie van een onroerend goed

een kredietaanbod voor een hypothecair krediet voor de aankoop en renovatie van een onroerend goed

een kredietaanbod voor een hypothecair krediet voor de bouw van een onroerend goed

andere :

 

4. Uw voorkeur(en)
Gewenste rentevoet formule :

Looptijd van het gewenste krediet :              maanden

5. Specifieke verlangens – bijkomende informatie
Heeft u nog andere specifieke verlangens of is er nog bijkomende informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van uw persoonlijke situatie?

 

 

 

 

U bevestigt exact alle door u gekende omstandigheden te hebben vermeld die redelijkerwijs moeten beschouwd worden als gegevens die de analyse van uw situatie met het oog op het onderschrijven van een hypothecair krediet kunnen beïnvloeden

Deel II. Adviesdiensten

 

Ons kantoor is ertoe gehouden u adviesdiensten te verlenen. Onze aanbeveling is gebaseerd op een breed scala van op de markt beschikbare producten.

 

Wij bevelen u volgend(e) kredietproduct(en) [naam van het/de product(en) en de kredietgever(s) in te vullen] aan gebaseerd op :

 • (1) de voorgaande analyse van uw persoonlijke en financiële situatie, uw doelstelling(en) en voorkeur(en);
 • (2) een voldoende groot aantal op de markt verkrijgbare kredietovereenkomsten die beantwoorden aan uw verlangens en uw persoonlijke en financiële situatie.

 

Onze aanbeveling is gebaseerd op de door u aan ons hierboven verstrekte informatie uitgaande van redelijke veronderstellingen betreffende de risico’s die gedurende de looptijd van de voorgestelde kredietovereenkomst(en) zijn verbonden aan uw persoonlijke situatie.

 

U bevestigt dat ons kantoor geen verdere marktanalyse dient uit te voeren. U erkent tevens dat u passende toelichtingen over de voorgestelde kredietovereenkomst(en) en eventuele nevendienst(en) heeft ontvangen om u in staat te stellen te beoordelen of de voorgestelde kredietovereenkomsten en eventuele   nevendienst(en) zijn aangepast aan uw verlangens en financiële situatie.

Ons kantoor heeft samen met u het volgende overlopen en u volgende informatie vertrekt betreffende:

 • Het document betreffende voorstelling van ons kantoor, dat aan u is overgemaakt
 • Het/de ESIS document(en) betreffende het/de voorgestelde kredietproduct(en); – zie bijlage
 • De essentiële kenmerken van het/de voorgestelde product(en);
 • De specifieke gevolgen die het/de voorgestelde product(en) kan/ kunnen hebben voor u met inbegrip van de gevolgen van wanbetaling;
 • De mogelijkheid om al dan niet iedere nevendienst op te zeggen en de gevolgen van dergelijke mogelijkheid indien er nevendienst(en) verbonden zijn aan de voorgestelde producten(en).

Wij kunnen u geen kredietproduct aanbevelen. Wij waarschuwen u dat, rekening houdend met uw persoonlijke financiële situatie, dergelijk contract risico’s met zich meebrengt.

 

Deel III. Informatie

 

Als bijlage van dit document vindt u terug: de Europees gestandaardiseerde informatiefiche(s) met betrekking tot het/ de aangeboden kredietproduct(en)

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan er één aan de cliënt wordt overhandigd.

 

 

Te …………………., op ………………………

 

 

Handtekeningen

 

 

 

 

 

 

 

De verwerking van bovenvermelde persoonsgegevens is overeenkomstig artikel 5 c) van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (hierna ‘de Wet Privacy’ genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting zoals die werd opgenomen in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen,  opgeheven en vervangen vanaf 1 november 2014 door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en waaraan ons kantoor als verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.

Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

IDENTITEIT

Krediet Assistance – Credit Assistance bvba

Suikerkaai 14 – B-1500 Halle

02/383.01.01

info@kredietnodig.be

www.kredietnodig.be

REGISTRATIE BIJ DE FSMA (AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN)

Ons kantoor is, met ondernemingnummer 0470.960.635,  ingeschreven in het register van bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar Belgisch Recht, in het statuut makelaar in hypothecair krediet

Deze inschrijving kunt u steeds verifiëren via onderstaande link:

https://www.fsma.be/nl/party/krediet-assistance-credit-assistance

Als kredietmakelaar bevelen wij producten aan uit een ruim gamma van op de markt beschikbare kredietovereenkomsten. Ons kantoor analyseert een voldoende aantal op de markt beschikbare producten en beveelt één of meer op de markt beschikbare kredietovereenkomst(en) aan rekening houdend met uw  behoeften, financiële situatie en de persoonlijke omstandigheden.
KLACHTENBEHANDELING

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 – tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.bewww.ombudsfin.be.

 

Commissie

Voor onze bemiddeling inzake kredieten ontvangt ons kantoor een commissie, waarvan het bedrag nog niet is gekend. Het reële bedrag van deze commissie zal in een late fase in de ESIS (Europees gestandaardiseerde informatiefiche) worden toegelicht.

Op verzoek informeert ons kantoor over de variatie in de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de verschillende kredietgevers die de aan de consument aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken.

Opgemaakt op……………….., in twee exemplaren waarvan er één aan de klant wordt overhandigd,

Voor ontvangst,

 

 

Handtekening

Een kredietaanvraag wordt samengesteld op basis van de aan de kredietaanvrager gestelde vragen door de kredietmakelaar voor het behandelen van de aanvraag. De kredietaanvraag bevat alle persoonlijke en financiële gegevens alsook het doel van krediet en het gewenste bedrag waarop een kredietmaatschappij zich baseert om uw krediet toe te staan. Door de ondertekening van het kredietaanvraagformulier verklaart de consument dat alle opgenomen gegevens volledig en correct zijn. Doe hier uw kredietaanvraag

Sinds de fiscale aftrekbaarheid nu ook van toepassing is voor de aankoop en financiering van een tweede verblijf is het heel interessant om bijvoorbeeld een opbrengsteigendom aan te kopen, een studentenkot een appartement aan zee. Als je hypotheeklening voor je huidige woning al voor een groot deel is afbetaald is het zeer rendabel om opnieuw te investeren in vastgoed aangezien de rente op bvb een bankrekening of spaarboekje weinig of niets meer opbrengt. Laat ons u adviseren bij het maken van de juiste keuzes om zo het voordeligste krediet hiervoor af te sluiten inclusief uw fiscaal voordeel. Vraag hier vrijblijvend een voorstel of berekening.